AKTUALNOŚCI

Najświeższe aktualności Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych w okresie od 1.12.2021 r. do 28.02.2022 r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie…

Czytaj Więcej >>
Kasy Fiskalne Online

Przypominamy o obowiązku stosowania kas fiskalnych – online , które są wprowadzane etapami od roku 2020. Już od 1.01.2020 roku używania kas fiskalnych online wymaga się od stacji benzynowych, warsztatów samochodowych, uwzględniając również wulkanizację.…

Czytaj Więcej >>
Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania: od 1.09.2021 do 30.11.2021 Wynagrodzenie młodocianych Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego…

Czytaj Więcej >>
Szkolenie BHP

Przypominamy,  że pracownicy młodociani przed przystąpieniem do pracy winni być przeszkoleni z zakresu BHP – wstępnie i stanowiskowo. Szkolenie wstępne mogą prowadzić  osoby posiadające kwalifikacje wymagane dla służb BHP. Szkolenie stanowiskowe przeprowadza pracodawca. Dla…

Czytaj Więcej >>
Dofinansowanie za wyszkolenie ucznia

Informujemy i przypominamy, że wniosek o dofinansowanie za wyszkolenie ucznia ( absolwenta ) należy składać w Urzędzie Miasta lub Gminy właściwy dla miejsca zamieszkania ucznia, w terminie 3-ch miesięcy od dnia zdania egzaminu czeladniczego.  Do wniosku należy…

Czytaj Więcej >>
Strona internetowa Cechu

Przypominamy, że na głównej stronie internetowej Cechu – www.tarcech.pl.  w zakładce  “informacje” zamieszczane są bieżące informacje ważne dla działalności zakładów rzemieślniczych dotyczące prawa podatkowego, prawa pracy oraz ZUS o krótkim terminie ważności. Zapraszamy do odwiedzania naszej…

Czytaj Więcej >>
Składki członkowskie dla członków Cechu w 2022 roku

Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie w dniu 15 czerwca 2021 rok działając zgodnie z § 17 Statutu,  podjęło Uchwałę nr 18,  w której postanowiło zmienić wysokość oraz ujednolicić sposób naliczania podstawowej składki…

Czytaj Więcej >>