AKTUALNOŚCI

Najświeższe aktualności Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie

Szkolenie okresowe BHP

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03 października 2022 roku o godz. 9,00 w budynku Cechu przy ul. Kopernika 7 w Tarnowie organizujemy szkolenie okresowe BHP , które jest skierowane do pracowników młodocianych oraz pozostałych pracowników zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych…

Czytaj Więcej >>
Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych w okresie od 1.09.2022 r. do 30.11.2022 r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.Przeciętne wynagrodzenie w II…

Czytaj Więcej >>
Kasy Fiskalne Online

Obowiązek stosowania kas fiskalnych w 2022 roku. Ministerstwo Finansów  określiło zasady korzystania z kas fiskalnych w 2022 roku. W Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2021 r. pod pozycją 2442 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie…

Czytaj Więcej >>
Składki członkowskie dla członków Cechu w 2022 roku

Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie w dniu 15 czerwca 2021 rok działając zgodnie z § 17 Statutu,  podjęło Uchwałę nr 18,  w której postanowiło zmienić wysokość oraz ujednolicić sposób naliczania podstawowej składki…

Czytaj Więcej >>
Dofinansowanie za wyszkolenie ucznia

Informujemy i przypominamy, że wniosek o dofinansowanie za wyszkolenie ucznia ( absolwenta ) należy składać w Urzędzie Miasta lub Gminy właściwy dla miejsca zamieszkania ucznia, w terminie 3-ch miesięcy od dnia zdania egzaminu czeladniczego.  Do wniosku należy…

Czytaj Więcej >>
Strona internetowa Cechu

Przypominamy, że na głównej stronie internetowej Cechu – www.tarcech.pl.  w zakładce  “informacje” zamieszczane są bieżące informacje ważne dla działalności zakładów rzemieślniczych dotyczące prawa podatkowego, prawa pracy oraz ZUS o krótkim terminie ważności. Zapraszamy do odwiedzania naszej…

Czytaj Więcej >>