ZASADY WSTĄPIENIA DO CECHU

Cech Rzemiosł Różnych w Tarnowie prowadzi działalność w oparciu o Ustawę o rzemiośle, zrzesza rzemieślników na zasadach dobrowolności.

Warunki uzyskania członkostwa w Cechu:

  1. Okazanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  2. Wypełnienie oraz podpisanie „Karty ewidencyjnej zakładu” i Deklaracji członkowskiej,
  3. Uiszczenie jednorazowej opłaty rejestracyjnej w wysokości – 50 zł,-.

Obowiązkiem każdego Członka Cechu jest opłacenie miesięcznych składek członkowskich.

Wysokość obowiązującej składki członkowskiej obowiązującej w danym roku kalendarzowym ustala Walne Zgromadzenie Członków Cechu.

Ponadto każdy Członek Cechu może dokonać wpłaty składki dodatkowej (dobrowolnej) w dowolnej wysokości.

Składka członkowska płatna jest do 15 – tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Składka za  miesiąc grudzień winna być opłacona do 31 grudnia.

DEFINICJA RZEMIEŚLNIKA

Definicja pracodawcy – rzemieślnika

Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.) wprowadzone zostały jednoznaczne przepisy określające to, do jakiego rodzaju egzaminu: czeladniczego czy zawodowego, uczniowie branżowych szkół I stopnia, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców będących lub niebędących rzemieślnikami, mają przystąpić, by:

– ukończyć szkołę,

– pracodawca otrzymał dofinansowanie kosztów kształcenia.

W związku z tym istotnym elementem nadzoru stała się weryfikacja przedsiębiorców zrzeszonych w strukturach rzemiosła pod względem spełniania przez nich warunków definiujących pracodawcę – rzemieślnika.

Pracodawca – rzemieślnik, który chce zatrudniać pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, winien spełnić łącznie warunki określone w ustawie o rzemiośle zawarte w: art. 2 ust. 1, 4 i 6 oraz w art. 3 ust. 1 i 5., czyli:

– prowadzić działalność gospodarczą w jednej z branż rzemieślniczych,

– posiadać status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy

– prowadzić działalność z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, w jednej z form prowadzenia działalności wymienionych w ustawie,

– posiadać odpowiednie kwalifikacje rzemieślnicze wymienione w ustawie (w zależności od formy prowadzonej działalności oraz od relacji zachodzących pomiędzy wspólnikami)

– być zrzeszonym w cechu lub izbie rzemieślniczej.

Nowelizacją ustawy o rzemiośle  poszerzono katalog przedsiębiorców, których zawodowa działalność gospodarcza jest rzemiosłem. Do końca 2019 roku mogły to być tylko osoby fizyczne lub wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych wykonujący działalność gospodarczą z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji. Od 1 stycznia 2020 r. do rzemiosła zostały włączone również: spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne z udziałem wspólników posiadających kwalifikacje zawodowe (dyplom mistrza lub świadectwo czeladnicze) lub określonych przypadków, kiedy tylko jeden ze wspólników obowiązany jest posiadać kwalifikacje (mistrzowskie lub czeladnicze) oraz jednoosobowe spółki kapitałowe, kiedy to jej właściciel ma ww. odpowiednie w/w kwalifikacje uprawniania.