ZASADY WSTĄPIENIA DO CECHU

Cech Rzemiosł Różnych w Tarnowie prowadzi działalność w oparciu o Ustawę o rzemiośle, zrzesza rzemieślników na zasadach dobrowolności.

Warunki uzyskania członkostwa w Cechu:

  1. Okazanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  2. Wypełnienie oraz podpisanie „Karty ewidencyjnej zakładu” i Deklaracji członkowskiej,
  3. Uiszczenie jednorazowej opłaty rejestracyjnej w wysokości – 50 zł,-.

Obowiązkiem każdego Członka Cechu jest opłacenie miesięcznych składek członkowskich.

Wysokość obowiązującej składki członkowskiej obowiązującej w danym roku kalendarzowym ustala Walne Zgromadzenie Członków Cechu.

Ponadto każdy Członek Cechu może dokonać wpłaty składki dodatkowej (dobrowolnej) w dowolnej wysokości.

Składka członkowska płatna jest do 15 – tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Składka za  miesiąc grudzień winna być opłacona do 31 grudnia.