ZADANIA CECHU

1. Zadaniem Cechu jest reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy i administracji publicznej szczebla gminnego i powiatowego oraz związków zawodowych, utrwalanie więzi środowiskowych poprzez prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, oświatowej i kulturalnej, propagowanie postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej.

2. Zadania określone w ust.1 Cech może realizować poprzez:

1. Udzielanie swoim członkom porad, instruktażu oraz informacji w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Przedstawianie organom administracji państwowej i samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Cechu, a także interweniowanie u tych organów w przypadkach naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu społecznego.
3. Udzielanie na zewnątrz informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjnej członków Cechu, inicjowanie w tym kierunku wystaw, konkursów, a także propagowanie wśród członków myśli i postępu technicznego.
4. Pomoc instruktażowo – szkoleniową dla członków Cechu w zakresie bhp, prawa pracy i wymogów sanitarno – epidemiologicznych, przepisów Unii Europejskiej itp.
5. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, udzielanie pomocy przy sporządzaniu dokumentów podatkowych, ubezpieczeniowych i innych.
6. Rozpatrywanie skarg na działalność członków Cechu.
7. Dokonywanie – na wniosek osoby zainteresowanej – fachowej oceny pracy wykonanej przez członka Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii.
8. Organizowanie pomocy w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Cechu i zatrudnionych przez nich pracowników.
9. Współpracę z władzami oświatowymi i szkolnymi w przedmiocie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych rzemiosła.
10. Wykonywanie – na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej w której Cech jest zrzeszony – zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych przez członków Cechu.
11. Organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej dla członków Cechu i ich rodzin oraz pracowników a także dla pracowników Cechu i ich rodzin.
12. Organizowanie i finansowanie obchodów świąt rzemieślniczych i innych, uroczystości związanych z kultem religijnym, tradycjami rzemieślniczymi i innymi.
13. Wykonywanie innych zadań zleconych lub wynikających z zaistniałych potrzeb.
14. Uczestnictwo i wspomaganie akcji organizowanych przez inne instytucje związanych ze statutową działalnością Cechu.

3. Cech swoje zadania statutowe, określone w ust. 1 i 2 realizować może poprzez prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie innych przedsięwzięć organizacyjnych zgodnych z przepisami prawa.