USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ BIURO CECHU

 1. Udzielanie swoim członkom porad, instruktażu oraz informacji w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Propagowanie na zewnątrz informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjnej członków Cechu, inicjowanie w tym kierunku wystaw, konkursów, itp.
 3. Wynajem i dzierżawa lokali biurowych.
 4. Pomoc instruktażowo – szkoleniową dla członków Cechu w zakresie bhp, prawa pracy i wymogów sanitarno – epidemiologicznych, przepisów Unii Europejskiej itp.
 5. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 6. Pomoc przy sporządzaniu dokumentów podatkowych, ubezpieczeniowych i innych.
 7. Rozpatrywanie skarg na działalność członków Cechu.
 8. Dokonywanie – na wniosek osoby zainteresowanej – fachowej oceny pracy wykonanej przez członka Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii.
 9. Organizowanie szkoleń BHP oraz pomocy w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Cechu i zatrudnionych przez nich pracowników.
 10. Współpraca z władzami oświatowymi i szkolnymi w przedmiocie dokształcania teoretycznego i praktycznego pracowników młodocianych rzemiosła.
 11. Wykonywanie – na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej, w której Cech jest zrzeszony – zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych przez członków Cechu.
 12. Organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej dla członków Cechu i ich rodzin oraz pracowników a także dla pracowników Cechu i ich rodzin.
 13. Organizowanie i finansowanie obchodów świąt rzemieślniczych i innych uroczystości związanych z kultem religijnym, tradycjami rzemieślniczymi i innymi.
 1. Przedstawianie organom administracji państwowej i samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Cechu, a także interweniowanie u tych organów w przypadkach naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu społecznego.