S T A T U T    C E C H U 

RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W TARNOWIE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Cech Rzemiosł Różnych zwany dalej „Cechem” jest samorządną, społeczną, zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła zrzeszającą  na zasadzie dobrowolności z zastrzeżeniem § 6 ust.2 niniejszego Statutu, rzemieślników i ich spółki w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz. U. Nr 17 poz.92 ze zm.) oraz pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców ( Dz. U. nr 55 poz.  235 ze zm. ).
 1. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu  Społecznego ( Dz. U. 2015 poz. 1240 ze zmianami ). 
 1. Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r.  o rzemiośle ( Dz. U. nr 17 poz. 92 ze zm.), ustaw wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Cech prowadzi działalność na terenie całego kraju.
 1. Cech zrzesza pracodawców – rzemieślników i inne osoby fizyczne oraz ich spółki wymienione w art. 2 ustawy o rzemiośle, prowadzące działalność w zakresie wszystkich  branż rzemiosła na terenie Miasta Tarnowa oraz miast i gmin Powiatu Tarnowskiego: Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski,  Skrzyszów, Tuchów, Tarnów,  Wierzchosławice.     
 1. Członkami Cechu mogą być rzemieślnicy i inne osoby fizyczne oraz ich spółki wymienione w art. 2 ustawy o rzemiośle prowadzące działalność gospodarczą  na terenie gmin województw Małopolskiego i Podkarpackiego.

§ 3

 1. Cech nosi nazwę  :  Cech Rzemiosł Różnych w Tarnowie.
 1. Siedzibą Cechu jest miasto Tarnów.
 1. Symbolem władzy cechowej są insygnia składające się z łańcuchów ozdobnych oraz buzdyganu. Prawo noszenia insygniów przysługuje Starszemu  i  Podstarszym Cechu oraz innym członkom Zarządu, upoważnionym doraźnie przez Starszego Cechu.

§ 4

 Cech może zrzeszać się w dowolnej organizacji rzemieślniczej.

II. ZADANIA CECHU.

§ 5

 1. Celem działania Cechu jest :
  1.1  ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej , organów samorządu terytorialnego , sądów , związków zawodowych, urzędów i instytucji,
  1.2 prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej,
  1.3  utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika,
  1.4  wykonywanie na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej , w której Cech jest zrzeszony, zadań z zakresu  nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle, pracowników młodocianych zatrudnionych  w Przedsiębiorstwach prowadzonych przez członków Cechu,
  1.5 podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle przez wszystkie osoby i instytucje, których dotyczyć to może.
 2. Zadania określone w ust. 1 Cech może realizować poprzez:
  2.1  Udzielanie swoim członkom porad i instruktażu oraz informacji w sprawach związanych z wykonywaniem  zawodu i prowadzeniem działalności gospodarczej.
  2.2  Przedstawianie organom administracji państwowej i samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących spraw Członków Cechu, a także interweniowanie u tych organów w przypadkach naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu  społecznego,
  2.3  Udzielanie na zewnątrz informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjnej Członków Cechu, inicjowanie w tym kierunku wystaw , konkursów, a także propagowanie wśród członków myśli i postępu technicznego.
  2.4  Pomoc instruktażowo – szkoleniową dla Członków Cechu w zakresie bhp, prawa pracy i wymogów sanitarno – epidemiologicznych, przepisów Unii Europejskiej itp.
  2.5  Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, udzielanie pomocy przy sporządzaniu dokumentów podatkowych, ubezpieczeniowych i innych.
  2.6  Rozpatrywanie skarg na działalność Członków Cechu,
  2.7 Dokonywanie – na wniosek osoby zainteresowanej – fachowej oceny pracy wykonywanej przez Członków Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii.
  2.8  Organizowanie szkoleń oraz kursów w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych Członków Cechu i zatrudnionych przez nich pracowników.
  2.9  Współpracę z władzami oświatowymi i szkolnymi w przedmiocie dokształcania teoretycznego i praktycznego pracowników młodocianych rzemiosła.
  2.10  Wykonywanie – na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej, w której Cech jest zrzeszony – zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych przez Członków Cechu.                                                                        2.11   Organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej dla Członków Cechu i ich rodzin oraz pracowników a także dla pracowników Cechu i ich rodzin.                                                                                                                                                                                                                2.12 Organizowanie i finansowanie obchodów świąt rzemieślniczych i innych uroczystości związanych z kultem religijnym, tradycjami rzemieślniczymi i inny .                                                                                                                                                                                                                                                                    2. 13 Wykonywanie innych zadań zleconych lub wynikających z zaistniałych potrzeb, łącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie handlu , usług  gastronomicznych oraz najmu lokali użytkowych  na rzecz osób prawnych i fizycznych, w celu pozyskania środków na działalność statutową.                                                                                                                                                                                                                                                     2.14  Uczestnictwo i wspomaganie akcji organizowanych przez inne instytucje związanych ze statutową działalnością Cechu.
    3. Cech swoje zadania statutowe, określone w ust. 1 i 2 realizować może poprzez prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie innych      przedsięwzięć organizacyjnych zgodnych z przepisami prawa.
 

III.   CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

 1. Członkami Cechu mogą być:
  a) osoby fizyczne zawodowo wykonujące działalność gospodarczą z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby – jeżeli osoba taka jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub
  b) wspólnik spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt. a, lub
  c) wspólnik spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem, że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika oraz wszyscy wspólnicy łącznie są mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  d) spółki jawne, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 2 lub 3 ustawy o rzemiośle, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  e) spółki komandytowe osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 2 lub 3 ustawy o rzemiośle, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  f) spółki komandytowo-akcyjne osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o rzemiośle, wszystkich wspólników  i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  g) jednoosobową spółkę kapitałową, powstałą na podstawie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej – jeżeli powstała spółka jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub
  h) spółkę, o której mowa pod lit. d, e, f, g, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3 Ustawy o rzemiośle, przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika, lub
  i) małżonek lub zstępny osoby, o której mowa pod lit. a) jeżeli uczestniczy w wykonywaniu przez tę osobę działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła.
  j) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, niebędące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników.
 1. Do Cechu mogą być również przyjmowani członkowie wspierający będący osobami prawnymi wykonującymi działalność gospodarczą.
 1. Osoba fizyczna lub Spółka będąca rzemieślnikiem i wykonująca działalność rzemieślniczą oraz zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu, o ile nie jest członkiem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, z zastrzeżeniem, że działalność tą prowadzi w granicach administracyjnych obszaru działania Cechu, o którym mowa w §1 ust. 5 Statutu.
 1. Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie niniejszego Statutu, zachowują swoje uprawnienia członkowskie do czasu ich wygaśnięcia, w przypadkach określonych w tym Statucie.

§ 7

 1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Deklaracja powinna  być  podpisana  przez  zainteresowanego , zawierać jego imię i nazwisko , adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące przestrzegania i realizacji  uchwał   walnego zgromadzenia (zebrania delegatów) łącznie z gotowością  uiszczania składek członkowskich.
 1. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd .
 1. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
 1. Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu z mocy ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła zachowują uprawnienia członkowskie jeżeli spełniają warunki określone w art.2 ust.2 ustawy z dnia 23 marca 1989r. o rzemiośle.

§ 8

 1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
 1. Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do walnego zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez walne zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu , nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

§ 9

 1. Członkowie Cechu mają prawo:
  1.1  korzystać z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5 statutu
  1.2  wybierania i wybieralności do organów Cechu,
  1.3  zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia Cechu,
  1.4 wnoszenia odwołań od uchwał zarządu Cechu – dotyczących praw członka do  walnego zgromadzenia,
  1.5 obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań, stawianych im zarzutów i skarg oraz udzielania wyjaśnień,
  1.6 wglądu w protokoły walnych zgromadzeń i rocznego sprawozdania zarządu Cechu, protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonywania zaleceń,
  1.7 uzyskiwanie od organów Cechu-na walnych zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach informacji o działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach,
  1.8 oznakowania zakładu emblematem lub napisem ustalonym przez zarząd, informującym o przynależności do Cechu.
 1. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który:
  2.1  został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
  2.2  został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu  cechowego,
  2.3  zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy, mimo wezwania, o którym mowa w § 25 ust.3 statutu.       

§ 10

Członkowie  Cechu  obowiązani są:

 1. przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego,
 2. stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych,
 3. regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,
 4. poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
 5. podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów,
 6. rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.

§ 11

Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalności Cechu.

§ 12

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek :

 1. wystąpienia.
 2. wykreślenia.
 3. wykluczenia – wg § 43 statutu.

§ 13

 1. Członek Cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem . Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej.
 1. Wystąpienie członka z Cechu następuje po upływie trzech miesięcznego okresu, od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Cechu , licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło wypowiedzenie. W szczególnych przypadkach za zgodą zarządu wystąpienie członka z Cechu nastąpić może bez okresu wypowiedzenia.

§ 14

Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadkach utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu

§ 15

Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd.

§ 16

 1. O wykreśleniu  członka Cech obowiązany jest  powiadomić zainteresowanego pisemnie w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji, oraz  podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania.
 1. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez niego zmiany adresu, lub nie podjęcie w terminie przesyłki , ma moc prawną doręczenia.
 1. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w 60 statutu.
 1. Członek wykreślony ma prawo być obecny na walnym zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia
 1. O terminie walnego zgromadzenia na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się , powinien on być powiadomiony przez zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w 25 ust. 1 statutu.
 1. W przypadku uwzględnienia przez walne zgromadzenie odwołania od uchwały zarządu w sprawie wykreślenia – zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.

§ 17

 1. Wysokość składki cechowej ustala walne zgromadzenie uwzględniając  finansowanie działalności organizacyjno – samorządowej Cechu, oraz inne jego wydatki i wydatki na działalność statutową właściwej izby rzemieślniczej. O wysokości  składki cechowej, Cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczenia składki, oraz terminu jej płatności.
 1. Nie uregulowane w ciągu 3 miesięcy od przesłania upomnienia składki ,dochodzone będą  w drodze postępowania sądowego.

§ 18

 1. Uchwałą walnego zgromadzenia można nadać godność :
 • „Honorowego Starszego” lub „ Honorowego Członka  Cechu” osobom , które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła ,a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych .              
 • „ Honorowego Członka Cechu” osobom, które przez ostatnie 10 lat były członkami Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały działalności rzemieślniczej.
 1. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w walnych zgromadzeniach z głosem doradczym , oraz korzystać ze  świadczeń  socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.

 

IV. ORGANY CECHU

§ 19

 1. Organami Cechu są:

  a) Walne Zgromadzenie Członków
  b) Zarząd
  c) Komisja Rewizyjna
  d) Sąd Cechowy

 2. Członek Cechu może być  wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. b) , c) i d).
 3. Osoba pełniąca funkcję w organach  statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, Statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych,  postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
 4. Wybory Starszego Cechu oraz organów, o których mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.  Kandydatów na Starszego Cechu, do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego mają prawo zgłaszać: ustępujące organy, sekcje oraz delegaci. Odwołanie członka organu następuje w głosowaniu tajnym.
 5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
 6. Za udział w posiedzeniach organów cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia, członkowie mogą otrzymywać diety i zwrot kosztów podróży według zasad ustalonych przez  Zarząd .

A. Walne zgromadzenie członków

§ 20

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

§ 21

 Do zakresu działania walnego zgromadzenia należy :

 1. uchwalanie statutu i jego zmian,
 1. wybór i odwołanie starszego cechu i pozostałych członków zarządu, członków komisji rewizyjnej i sądu cechowego oraz zastępców członków,
 1. określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia cechu oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników,
 1. uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,
 1. rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, zarządu i komisji  rewizyjnej w tych sprawach i udzielania  absolutorium członkom zarządu,
 1. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
 1. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub  wystąpieniu z nich,
 2. upoważnienie zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,
 1. uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia,
 1. nadawanie godności Honorowego Członka Cechu ,
 1. rozpatrywanie odwołań członków cechu od uchwał zarządu cechu.
 1. wybieranie delegatów na zjazd delegatów samorządu rzemiosła,
 1. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawianych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie.

§ 22

Odwołanie  członka zarządu, komisji rewizyjnej lub sądu cechowego przed upływem kadencji może nastąpić przez walne zgromadzenie większość  2/3 głosów oddanych  w głosowaniu tajnym. 

§ 23

 1. Jeżeli Cech liczy więcej niż 300 członków – walne zgromadzenie zastępuje się zebraniem delegatów.
 1. Delegatów wybierają sekcje zawodowe na okres kadencji Zarządu. Przy liczbie członków Cechu ponad 300 do 600 wybiera się1delegata na 6 członków, ponad 600 członków 1 delegata na 8 członków.
 1. Do zebrania delegatów zastępującego walne zgromadzenie członków stosuje się odpowiednie przepisy o walnych zgromadzeniach.
 1. Na żądanie ¼ ogółu członków zwołuje się walne zgromadzenie w pełnym składzie.

§ 24

 1. Walne zgromadzenie zwołane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6 m-cy po upływie roku obrachunkowego. Walne zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały zarządu Starszy Cechu lub jego zastępca – Podstarszy Cechu.
 1. Ponadto zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu walnego zgromadzenia na żądanie :
  a) komisji rewizyjnej,
  b) ¼ ogólnej liczby delegatów.
 1. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
 1. W przypadkach wskazanych w ust. 2 walne zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi walne zgromadzenie może zwołać komisja rewizyjna  lub komisja wybrana przez ¼ liczby delegatów.

§ 25

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia Zarząd zawiadamia wszystkich członków lub delegatów i izbę rzemieślniczą listem lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania. W walnym zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
 1. W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu – odpowiednio do   porządku obrad następujących materiałów:
  a) zamknięcie rachunkowe za rok ubiegły,
  b) sprawozdania zarządu,
  c) projekt podstawowych uchwał,
  d) protokół poprzedniego zebrania.
 1. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej 3 m-cy należy w zawiadomieniu  przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia  dowodu zapłacenia zaległej składki – będą pozbawieni  prawa wybieralności do organów Cechu.

§ 26

 1. Walne zgromadzenie otwiera Starszy lub Podstarszy Cechu. Walne zgromadzenie wybiera spośród członków cechu prezydium w składzie : przewodniczący , zastępca przewodniczącego i sekretarz.
 1. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo , po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
 1. Szczegółowe zasady i tryb walnego zgromadzenia określa regulamin.

§ 27

 1. Walne zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami 25  statutu  jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem  obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej ¼ części delegatów.
 1. W przypadku braku wymaganej liczby delegatów określonych w ust.1 walne zgromadzenie może odbyć obrady w drugim terminie, w tym samym dniu i miejscu, po upływie ½ godziny od pierwszego terminu i jest ono prawomocne do podejmowania uchwał.
 1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi
 1. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad, oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo na porządek obrad, wymagają dla swej ważności co najmniej 2/3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu.
 1. W głosowaniu na walnym zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie cechu, poprzez podniesienie mandatu.
 

§ 28

 1. Uchwały na walnym zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków walne zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
 2. Protokół walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.
 

B. Zarząd Cechu

§ 29

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§ 30

 1. Zarząd składa się z 5 do 9 osób w tym ze Starszego Cechu, dwóch Podstarszych, Sekretarza, Skarbnika. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie Starszego Cechu, pozostałych Członków Zarządu razem.  Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden z oddanych głosów ważnych.
 1. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera 2 Podstarszych, sekretarza i skarbnika.
 1. Kadencja zarządu trwa 4 lata.
 1. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie Członkowie Cechu.
 1. Kandydat na Członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 3-letni okres członkostwa w Cechu.
 1. Walne zgromadzenie może odwołać tych Członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu 27  ust.4 statutu.

§ 31

 1. W razie odwołania lub ustąpienia członka zarządu przed upływem  kadencji,  do zarządu wchodzi do końca kadencji zastępca członka  w kolejności otrzymanej  ilości głosów, a w przypadku równości głosów-  według kolejności umieszczenia na liście.
 2. W przypadku ustąpienia lub odwołania starszego cechu do czasu wyboru przez najbliższe  walne zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze ,  zastępuje go Podstarszy.            

§ 32

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów cechu.

§ 33

 1. Do zakresu działania zarządu należy kierowanie całokształtem działalności cechu, a w szczególności :
  a) reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,
  b) gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu, z zastrzeżeniem uprawnień walnego zgromadzenia wskazanych w 21,
  c) zwoływanie walnych zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,
  d) powoływanie komisji spośród członków cechu, na okres kadencji zarządu,
  e) realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami  rzemieślniczymi,
  f) powoływanie i odwoływanie kierownika biura cechu oraz ustalanie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,
  g) rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie  zamówień przez członków cechu,
  h) ustalanie zakładowego systemu wynagradzania,
  i) przyjmowanie oraz wykreślanie członków cechu.

§ 34

 1. Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
 1. Na wniosek komisji rewizyjnej posiedzenie zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 35

 1. Posiedzenia zarządu zwołuje starszy cechu lub podstarszy.
 1. O czasie i miejscu posiedzenia zarządu powiadamia się 7 dni przed terminem wszystkich członków zarządu .
 1. W posiedzeniach zarządu uczestniczy kierownik biura z głosem doradczym.

§ 36

 1. Uchwały zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszego cechu.
 1. Uchwały zapadają zwykłą większością  głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia zarządu.
 2. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.
 

C. Komisja Rewizyjna

§ 37

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia oraz orzecznictwa Sadu Cechowego.
 1. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Cechu na okres kadencji  Zarządu.
 1. Walne zgromadzenie wybiera Członków Komisji Rewizyjnej razem.
 1. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 1. Warunkiem wyboru do Komisji Rewizyjnej jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % plus jeden z oddanych głosów ważnych.
 1. Kandydat na członka Komisji Rewizyjnej powinien posiadać co najmniej 3 letni okres członkostwa  w Cechu.

§ 38

 1. Do zadań komisji rewizyjnej należy :
  a) badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej cechu, z tym że na wniosek  ¼  ogólnej liczby zarządu cechu badanie powinno  być przeprowadzone w każdym czasie,
  b) badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie walnemu zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,
  c) składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,
  d) przedkładanie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium zarządowi,
  e) wydawanie zaleceń zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
 1. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez komisję rewizyjną.
 

D. Sąd Cechowy

§ 39

Członkowie cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

                                                    .

§ 40

 1. Sąd cechowy składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród Członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera członków Sądu Cechowego razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % plus jeden z oddanych głosów ważnych.
 1. Kandydat na członka sądu cechowego powinien posiadać co najmniej 3 letni okres członkostwa w Cechu.
 1. Na pierwszym posiedzeniu Sąd wybiera spośród siebie : przewodniczącego i zastępcę  przewodniczącego.

§ 41

 1. Sąd cechowy rozpatruje sprawy na wniosek zarządu lub z własnej inicjatywy.
 1. Sąd cechowy orzeka w składzie co najmniej 3 członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 42

 1. Sąd cechowy może orzekać następujące kary :
  a) upomnienie
  b) nagana
  c) pozbawienie prawa wybieralności do organów cechu na okres do 3 lat
  d) wykluczenie
 1. W przypadku rozpatrywania sprawy członka sąd cechowy może niezależnie od orzeczenia kary zgłosić wniosek o odwołanie z  pełnionych  funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.
 1. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg korzystających  ze świadczeń członka i uznaniu skargi za zasadną  sąd niezależnie  od orzeczenia kary , może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

§ 43

 1. Wykluczenie członka z cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny , w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo  sprzeczne  jest z postanowieniami statutu cechu  zasadami współżycia społecznego.  Przy podejmowaniu decyzji o wykluczeniu  członka z cechu,  sąd  zasięga  obligatoryjnie opinii radcy prawnego.
 1. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności :
  a) popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym  orzeczeniem sądu,
  b) umyślne działanie na szkodę cechu,
  c) uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich,
  d) naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 44

 1. Od orzeczenia sądu cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego, działającego w organizacji której członkiem jest cech, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.
 1. Orzeczenie rzemieślniczego sądu odwoławczego jest ostateczne.

§ 45

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do zarządu cechu.

§ 46

Szczegółowe postępowanie określa regulamin uchwalony przez walne zgromadzenie.

V. SEKCJE TERENOWE I BRANŻOWE

 

§ 47

 1. Członkowie cechu wykonujący rzemiosło na terenie jednej lub kilku gmin mogą tworzyć sekcje terenowe.
 1. Członkowie cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła mogą tworzyć sekcje zawodowe.
 1. W cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na walne zgromadzenia wybierają sekcje wskazane w   23  statutu.
 1. Powoływanie sekcji należy do właściwości zarządu cechu.
 1. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje zarząd cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa zarząd cechu. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu cechu z głosem doradczym.
 1. Do zadań sekcji należy :
  a) oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno – gospodarczych rzemiosła,
  b) prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła,
  c) wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów,
  d) otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze,
  e) aktywizowanie rzemieślników do udziału w pracy społecznej.
 1. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane mogą być w ramach planu finansowego cechu, po uzgodnieniu z zarządem.
 1. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają zarządowi cechu.

 

VI. KOMISJE ZARZĄDU CECHU

§ 48

 

 1. Dla wykonania zadań zarząd cechu może powoływać komisje. W zakresie szerzenia etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, zarząd może powołać komisję kontroli zakładów oraz komisję do spraw skarg i wniosków.
 1. Komisje powołane przez zarząd mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają zarządowi.
 1. Kadencja komisji jest równa kadencji zarządu.

§ 49

 1. W skład komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.
 1. Komisje mogą korzystać, za zgodą zarządu z opinii rzeczoznawców.

§ 50

 1. Do zadań komisji kontroli zakładów należy wizytowanie i analizowanie działalności tych zakładów w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej, podstawowych  przepisów  związanych  z  wykonywaniem rzemiosła i  rzetelnego wykonywania rzemiosła.
 1. W toku kontroli ( wizytacji ) komisja powinna zwracać uwagę rzemieślnikowi na stwierdzone uchybienia oraz omówić z nim i wyjaśnić zasady prawidłowego prowadzenia zakładu.

§ 51

Do zadań komisji do spraw skarg i wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu.

§ 52

Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa  Zarząd  Cechu.

VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

§ 53

 1. Środki finansowe cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy.
 1. Gospodarka finansowa cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalane przez walne zgromadzenie cechu. Zasadą gospodarki finansowej cechu jest samowystarczalność cechu.
 1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej cechu oraz zasady wynagradzania zatrudnionych w cechu pracowników uchwala walne zgromadzenie.

§ 54

Cech uczestniczy w finansowaniu działalności samorządowo – organizacyjnej izby rzemieślniczej, opłacając składkę członkowską w wysokości i według zasad ustalonych przez zjazd izby. Jednocześnie kierując się zasadą samowystarczalności ,  w miarę posiadanych środków Cech może finansować potrzeby oświatowe i społeczno – wychowawcze rzemiosła .

VIII. BIURO CECHU

§ 55

 1. Kierownik biura cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów cechu.
 1. Kierownik biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności cechu obowiązujących przepisów.
 1. W przypadku gdy wykonywanie uchwał lub decyzji organu cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, kierownik biura cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.
 1. Kierownik biura bierze udział w obradach walnego zgromadzenia oraz w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
 1. Kierownik biura odpowiada za pracę biura przed zarządem cechu.

§ 56

 1. Kierownikiem biura cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej wykształcenie wyższe.
 1. W uzasadnionych przypadkach zarząd cechu może zwolnić kandydata na kierownika biura Cechu z obowiązku legitymowania się wyższym wykształceniem.

§ 57

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest kierownik biura  cechu.

IX. REPREZENTACJA CECHU

§ 58

Cech reprezentowany  jest  na  zewnątrz  przez Starszego lub Podstarszego Cechu oraz kierownika biura lub księgową cechu w zakresie udzielonego im pełnomocnictwa .

§ 59

 1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy lub Podstarszy Cechu łącznie z kierownikiem biura , a w okresie jego nieobecności łącznie z upoważnionym przez kierownika biura pracownikiem biura cechu.
 1. Zarząd może udzielić kierownikowi biura cechu oraz księgowej cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością cechu lub jego zakładem , a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych .

X. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

 

§ 60

 1. Od decyzji zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkowstwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do walnego zgromadzenia.
 1. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.
 1. Walne zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu , lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania przez cech.
 1. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu , jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
 1. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

XI. LIKWIDACJA  CECHU  

§ 61

Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, powziętej większością  ¾  głosów.  

Podpisy:

Starszy Cechu  –  Stanisław Klonowicz

Kierownik Biura Cechu  – Jan Światłowski