14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

Wysokość wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych w okresie od 1.03.2024 r. do 31.05.2024 r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2023 r. wyniosło :  7 540,36 zł.

Okres 1.03.2024 r. – 31.05.2024 r.
I rok nauki – nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia 603,23 zł
II rok nauki – nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia 678,63 zł
III rok nauki – nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia 754,04 zł
przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 527,83 zł

 

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

 

Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób finansowania
płatnik ubezpieczony
603,23 zł
(I rok nauki)
emerytalne 58,88 zł 58,88 zł
rentowe 39,21 zł 9,05 zł
chorobowe 14,78 zł
wypadkowe x*)
678,63 zł
(II rok nauki)
emerytalne 66,23 zł 66,23 zł
rentowe 44,11 zł 10,18 zł
chorobowe 16,63 zł
wypadkowe x*)
754,04zł
(III rok nauki)
emerytalne 73,59 zł 73,59 zł
rentowe 49,01 zł 11,31 zł
chorobowe 18,47 zł
wypadkowe x*)
527,83 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)
emerytalne 51,52 zł 51,52 zł
rentowe 34,31 zł 7,92 zł
chorobowe 12,93 zł
wypadkowe x*)

Uwaga:
*)
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 740).