14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

Wysokość wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych w okresie od 1.09.2023 r. do 30.11.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania od  1 .09. 2023 r.  obowiązują wyższe wskaźniki procentowe naliczania wynagrodzeń.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2023 r. wyniosło :  7 305,76 zł.

Okres 1.09.2023 r. – 30.11.2023 r.
I rok nauki – nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia 560,46 zł
II rok nauki – nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia 630,52 zł
III rok nauki – nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia 700,58 zł
przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 490,40 zł

 

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

 

Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób finansowania
płatnik ubezpieczony
560,46 zł
(I rok nauki)
emerytalne 54,70 zł 54,70 zł
rentowe 36,43 zł 8,41 zł
chorobowe 13,73 zł
wypadkowe x*)
630,42 zł
(II rok nauki)
emerytalne 61,54 zł 61,54 zł
rentowe 40,98 zł 9,46 zł
chorobowe 15,45 zł
wypadkowe x*)
700,58zł
(III rok nauki)
emerytalne 68,38 zł 68,38 zł
rentowe 45,54 zł 10,51 zł
chorobowe 17,16 zł
wypadkowe x*)
490,40 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)
emerytalne 47,86 zł 47,86 zł
rentowe 31,88 zł 7,36 zł
chorobowe 12,01 zł
wypadkowe x*)

Uwaga:
*)
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 740).