RODO W CECHU

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Cech Rzemiosł Różnych w Tarnowie, ul. Kopernika 7,  33-100 Tarnów, wpisana do KRS nr 0000044253..
 2. Dane kontaktowe Administratora: adres e-mail: tarcech@interia.pl; tarcech.pl
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) oraz dane niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  – bieżącego funkcjonowania Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie,    spisywania umów praktycznej nauki zawodu z pracownikami młodocianymi,  organizacji szkoleń, spotkań, świadczenia usług itp.
  – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:  w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, w zakresie przetwarzania w celach analitycznych oraz archiwizacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO,
  – ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, tj. art. 6 ust. 1 lit. f  RODO,
  – w celach marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania wiadomości e-mail zawierających niezamówioną informację, wyświetlania reklam oraz w celach profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 5. Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z zawartą umową, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie realizacji uzasadnionego interesu Administratora oraz do czasu cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie odrębnej zgody.
 6. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów: osoby fizyczne lub prawne oraz podmioty zainteresowane bieżącą działalnością Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie.
 7. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, doświadczeń i osiągnięć. Administrator przetwarza dane osobowe w wyżej wymieniony sposób.
 8. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wycofania zgody (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym wobec profilowania oraz przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Dane niezbędne np. do wystawienia faktury, mogą być przekazywane innym podmiotom (np. dla potrzeb zakupu zewnętrznej usługi, zewnętrznych szkoleń,  ubezpieczeń itp)
 10. Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do organizacji międzynarodowych i nie udostępnia Twoich danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).