14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

Organizacja egzaminów czeladniczych w 2024 roku

Informujemy, że wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z wymaganymi dokumentami można składać w Biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie, ul. Kopernika 7, I piętro pok. 13 – 14 w terminie do dnia 27.02.2024 roku.

Druki wniosków można pobrać w Biurze Cechu lub na stronie internetowej Izby Rzemieślniczej w Tarnowie: www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl – zakładka EDUKACJA ZAWODOWA – Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.

Do wniosku należy dołączyć:

1). egzemplarz umowy o pracę w celu nauki zawodu,

2). zaświadczenie potwierdzające odbywania nauki zawodu wystawione przez pracodawcę i potwierdzone przez Cech ( druki do pobrania w Biurze Cechu lub na stronie internetowej Cechu – zakładka EDUKACJA – Egzaminy czeladnicze ),

3). jeśli nauka odbywała się w kilku zakładach , należy dołączyć wszystkie egzemplarze umów wraz ze świadectwami pracy z poszczególnych zakładów,

4). dowód wpłaty ( oryginał ) opłaty egzaminacyjnej z podanym imieniem i nazwiskiem ucznia.

Opłatę egzaminacyjną w wysokości: 969,46 zł,– należy przekazać na konto Izby Rzemieślniczej w Tarnowie;

BSR Tarnów – numer konta: 73 8589 0006 0250 0925 1015 0001.

Na życzenie mistrza Izba Rzemieślnicza wystawi fakturę – wówczas należy podać nr NIP na poleceniu przelewu za egzamin.