Składanie dokumentów

  •         Informujemy, że wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z wymaganymi dokumentami będzie można składać w Biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie, ul. Kopernika 7,  I piętro, pok. 13 – 14, w terminie do dnia 27.02.2024 r.

     Druki wniosków o dopuszczenie do egzaminu, pozostają do pobrania w Biurze Cechu lub  na stronie internetowej Izby Rzemieślniczej w Tarnowie: https://izbarzemieslnicza.tarnow.pl   –   w zakładce – EDUKACJA – Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.

Do wniosku należy dołączyć:
1).  egzemplarz umowy o pracę w celu nauki zawodu,

2).  zaświadczenie potwierdzające odbywanie nauki zawodu wystawione przez pracodawcę i potwierdzone przez Cech (druki do pobrania w Cechu), lub na stronie internetowej Cechu: ZAŚWIADCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

3).  jeżeli nauka odbywała się w kilku kolejnych zakładach, należy dołączyć egzemplarze umów wraz ze świadectwami pracy z poszczególnych zakładów,

4).  jeżeli nauka praktyczna odbywała się w warsztatach – pracowniach szkolnych, należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające okres nauki praktycznej,

5).  dowód wpłaty (oryginał) opłaty egzaminacyjnej z podanym imieniem i nazwiskiem ucznia. Opłata egzaminacyjna wynosi: 969,46 złotych.

Koszt egzaminu ponosi pracodawca.

Opłatę egzaminacyjną w wysokości:  969,46 zł,- należy przekazać na konto Izby Rzemieślniczej w Tarnowie;
BSR Tarnów – numer konta: 73 8589 0006 0250 0925 1015 0001.
Na życzenie mistrza – Izba Rzemieślnicza wystawia faktury – należy podać nr NIP.

6). Uczniowie pobierający naukę teoretyczną w systemie pozaszkolnym winni dołączyć świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego lub oświadczenie mistrza szkolącego, że uczeń ma przygotowanie teoretyczne do egzaminu czeladniczego. Egzaminy odbywać się będą po zakończeniu praktycznej nauki zawodu (po 31 sierpnia). Egzamin składa się z dwóch etapów – części praktycznej i teoretycznej (pisemnej i ustnej). Do egzaminu praktycznego i teoretycznego kandydat zgłasza się z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym jego tożsamość. Mistrzów szkolących prosimy o przekazanie w/w i informacji uczniom i przypomnienie im, że egzamin czeladniczy jest egzaminem państwowym i należy do niego przystąpić w odpowiednim stroju tj. odświętnym stroju szkolnym.

Przypominamy, że nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 – miesięcy tj. od 1 września pierwszego roku nauki do 31 sierpnia w trzecim roku nauki. Przystąpienie do egzaminu czeladniczego nie oznacza zakończenia nauki zawodu. Młodociani pracownicy, którzy przystąpią do egzaminu czeladniczego otrzymają „Świadectwa Czeladnicze” po zakończeniu praktycznej nauki zawodu z datą 31 sierpnia 2024 roku, zgodnie z ustalonym okresem nauki zawodu.