Składanie dokumentów

Informujemy, że zgodnie z art. 44 Ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z póź. zm. ) od 2022 roku ukończenie szkoły w tym szkoły branżowej I stopnia, warunkuje uzyskanie przez ucznia pozytywnych ocen kwalifikacyjnych oraz przystąpienie do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika.  W przypadku nie przystąpienia do ww. egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.

W związku z powyższym Izba Rzemieślnicza  oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie od 2022 roku będzie organizować egzaminy czeladnicze w takim czasie, aby  uczniowie mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego w części praktycznej i teoretycznej do dnia 15 czerwca tj. przed  posiedzeniami rad pedagogicznych klasyfikacyjnych.

Mając na uwadze powyższe informacje, poniżej przedstawiamy harmonogram działań Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie oraz Izby Rzemieślniczej w Tarnowie:

1.    Składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z wymaganymi dokumentami w terminie od  31.01.2022 r. do 28.02.2022r.

     Wnioski prosimy składać w Biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie, ul. Kopernika 7,  I piętro, pok. 13 – 14.

     Druki wniosków o dopuszczenie do egzaminu, pozostają do pobrania w Biurze Cechu lub na stronie internetowej Izby Rzemieślniczej Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego.

Do wniosku należy dołączyć:
1).  egzemplarz umowy o pracę w celu nauki zawodu,

2).  zaświadczenie potwierdzające odbywanie nauki zawodu wystawione przez pracodawcę i potwierdzone przez Cech (druki do pobrania w Cechu), lub na stronie internetowej Cechu: ZAŚWIADCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

3).  jeżeli nauka odbywała się w kilku kolejnych zakładach, należy dołączyć egzemplarze umów wraz ze świadectwami pracy z poszczególnych zakładów,

4).  jeżeli nauka praktyczna odbywała się w warsztatach – pracowniach szkolnych, należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające okres nauki praktycznej,

5). 1 szt. aktualnej fotografii w stroju galowym (format 35 x 45 mm) z czytelnym (wyraźnym) podpisem na odwrocie,

6).  dowód wpłaty (oryginał) opłaty egzaminacyjnej z podanym imieniem i nazwiskiem ucznia. Wysokość opłaty egzaminacyjnej wynosi: 760,71 zł,-

Koszt egzaminu ponosi pracodawca.

Opłatę egzaminacyjną należy przekazać na konto Izby Rzemieślniczej w Tarnowie;
BSR Tarnów – numer konta: 73 8589 0006 0250 0925 1015 0001.
W przypadku rzemieślników biorących udział w Projekcie
„CKZIU Edukator II” opłata za egzamin czeladniczy dla ucznia uczestniczącego w  projekcie jest niższa i wynosi: 76,07 zł,-.  

Na życzenie mistrza – Izba Rzemieślnicza wystawia faktury – należy podać nr NIP.

7). Uczniowie pobierający naukę teoretyczną w systemie pozaszkolnym winni dołączyć świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego lub oświadczenie mistrza szkolącego, że uczeń ma przygotowanie teoretyczne do egzaminu czeladniczego. Egzaminy odbywać się będą po zakończeniu praktycznej nauki zawodu (po 31 sierpnia). Egzamin składa się z dwóch etapów – części praktycznej i teoretycznej (pisemnej i ustnej). Do egzaminu praktycznego i teoretycznego kandydat zgłasza się z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym jego tożsamość. Mistrzów szkolących prosimy o przekazanie w/w i informacji uczniom i przypomnienie im, że egzamin czeladniczy jest egzaminem państwowym i należy do niego przystąpić w odpowiednim stroju tj. odświętnym stroju szkolnym.

2.  Ustalenie terminów egzaminów z komisjami egzaminacyjnymi, wysyłanie powiadomień do uczniów w terminie od 1.03. 2022 r. do 31.03.2022 r.

3. Przeprowadzenie egzaminów czeladniczych – etap praktyczny oraz etap teoretyczny w terminie od 01.04. 2022 r. do 10.06.2022 r.

4.  Wydawanie zaświadczeń o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego pracownika młodocianego  w dniu przystąpienia do egzaminu w części teoretycznej, celem dostarczenia przez ucznia Zaświadczenia do szkoły do dnia 14.06.2022 roku.

Uwaga:

Nauka zawodu nadal trwa nie dłużej niż 36 – miesięcy tj. od 1 września pierwszego roku nauki do 31 sierpnia w trzecim roku nauki. Przystąpienie do egzaminu czeladniczego nie oznacza zakończenia nauki zawodu. Młodociani pracownicy, którzy przystąpią do egzaminu czeladniczego do 10 czerwca 2022 roku otrzymają Świadectwa Czeladnicze z datą 31 sierpnia 2022 roku, zgodnie z ustalonym okresem nauki zawodu. Pozwoli to również  na zgodne z procedurą ubiegania się Rzemieślników o refundację kosztów za wyszkolenie pracownika młodocianego do właściwych jednostek samorządów terytorialnych.