14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

Organizacja egzaminów czeladniczych w 2023 roku – składanie dokumentów.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 44q Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z póź. zm. ) ukończenie szkoły w tym szkoły branżowej I stopnia jest uwarunkowane uzyskaniem przez ucznia pozytywnych ocen kwalifikacyjnych oraz przystąpieniem  do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.

W związku z powyższym Izba Rzemieślnicza w Tarnowie organizuje egzaminy czeladnicze w takim czasie, aby uczniowie mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego w części praktycznej  i teoretycznej do dnia 10 czerwca 2023 roku tj. przed  posiedzeniami rad pedagogicznych klasyfikacyjnych.

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań Biura Cechu oraz Izby Rzemieślniczej w Tarnowie w 2023 roku:

  • Składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z wymaganymi dokumentami w terminie od  30.01.2023 r. do 27.02.2023r.       ( Biuro Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie ).
  • Ustalenie terminów egzaminów z komisjami egzaminacyjnymi, wysyłanie powiadomień do uczniów w terminie  do 30 kwietnia 2023 r. ( Izba Rzemieślnicza w Tarnowie ).
  • Przeprowadzenie egzaminów czeladniczych – etap praktyczny oraz etap teoretyczny w terminie  od 01.04. 2023 r. do 10.06.2023 r. ( Izba Rzemieślnicza w Tarnowie ).
  • Wydawanie zaświadczeń o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego pracownikom młodocianym w dniu przystąpienia do egzaminu w części teoretycznej, celem dostarczenia Zaświadczenia przez ucznia do szkoły do dnia 10.06.2023 roku.

 

Druki wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego pozostają do pobrania w Biurze Cechu lub na stronie internetowej Izby Rzemieślniczej w Tarnowie: https://izbarzemieslnicza.tarnow.pl    –  w zakładce – Edukacja Zawodowa – Egzaminy – Wnioski.

Dokumenty do pobrania:

ZAŚWIADCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO