14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

Organizacja egzaminów czeladniczych w 2022 roku – składanie dokumentów.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 44 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z póź. zm. ) od 2022 roku ukończenie szkoły w tym szkoły branżowej I stopnia, warunkuje uzyskanie przez ucznia pozytywnych ocen kwalifikacyjnych oraz przystąpienie  do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do ww. egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.

W związku z powyższym Izba Rzemieślnicza w Tarnowie od 2022 roku będzie organizować egzaminy czeladnicze w takim czasie, aby uczniowie mogli przystąpić do egzaminu w części praktycznej  i teoretycznej do dnia 15 czerwca tj. przed  posiedzeniami rad pedagogicznych klasyfikacyjnych.

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań Biura Cechu oraz Izby Rzemieślniczej w Tarnowie:

  • Składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z wymaganymi dokumentami w terminie od  31.01.2022 r. do 28.02.2022r. ( Biuro Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie ).
  • Ustalenie terminów egzaminów z komisjami egzaminacyjnymi, wysyłanie powiadomień do uczniów w terminie od 1.03. 2022 r. do 31.03.2022 r. ( Izba Rzemieślnicza w Tarnowie ).
  • Przeprowadzenie egzaminów czeladniczych – etap praktyczny oraz etap teoretyczny w terminie  od 01.04. 2022 r. do 10.06.2022 r. ( Izba Rzemieślnicza w Tarnowie ).
  • Wydawanie zaświadczeń o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego pracownika młodocianego w dniu przystąpienia do egzaminu w części teoretycznej, celem dostarczenia Zaświadczenia do szkoły przez ucznia do dnia 14.06.2022 roku.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w zakładce: EDUKACJA – EGZAMINY CZELADNICZE – SKŁADANIE WNIOSKÓW.

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

ZAŚWIADCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO