SPISYWANIE UMÓW O PRACĘ W CELU NAUKI ZAWODU Z PRACOWNIKAMI MŁODOCIANYMI (UCZNIAMI)

Odbywać się będzie w okresie od 1 do 31 sierpnia 2022 r.

Do spisania umowy o pracę w celu nauki zawodu należy przedłożyć kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że stan zdrowia ucznia pozwala na podjęcie pracy – nauki w danym zawodzie; nr pesel ucznia. Przy spisywaniu umowy powinien być obecny rodzic lub opiekun prawny ucznia. 

Umowy można spisywać w okresie wakacji od 1 do 31 sierpnia 2022 roku, przyjmowanie stron w godz. 8 – 15 w biurze Cechu przy ul. Kopernika 7, I piętro, pok. 13 i 14 w Tarnowie.

W celu usprawnienia obsługi, termin spisywania umowy można ustalić telefonicznie z pracownikiem biura Cechu, tel: 14 621 03 06.

Uczniowie , którzy w roku kalendarzowym 2022 nie ukończyli 15 roku życia, przy spisywaniu umowy powinni przedstawić zaświadczenie wydane przez  Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Dla mieszkających na terenie Powiatu Tarnowskiego właściwą jest Poradnia powiatowa – Tarnów, ul. Krzyska 17, tel. 14 627-29-59 lub jej filie w; Tuchowie, Żabnie i Wojniczu. Dla mieszkających na terenie Tarnowa – Poradnia w Tarnowie, ul. Chyszowska 3 ( rejon Zakładów Mechanicznych),  tel. 14 655-99-96. Przypominamy, że pracodawca-rzemieślnik przyjmujący do pracy młodocianego (ucznia) jest zobowiązany do zawiadomienia Wójta – Burmistrza właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia o zatrudnieniu tej osoby. Zawiadomienie to jest konieczne w postępowaniu o przyznanie dofinansowania po ukończeniu nauki i zdania egzaminu czeladniczego przez ucznia. Zawiadomienie winno być złożone również w przypadku zmiany pracodawcy w  czasie cyklu nauczania ucznia ( zmiana zakładu szkolącego).

Przypominamy, że każdy pracodawca – rzemieślnik zrzeszony w Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie ma obowiązek spisywania umów o naukę zawodu w Cechu.