SPISYWANIE UMÓW O PRACĘ W CELU NAUKI ZAWODU Z PRACOWNIKAMI MŁODOCIANYMI (UCZNIAMI)

odbywać się będzie w okresie od 1 do 30 sierpnia 2024 r. w Biurze Cechu przy ul. Kopernika 7 w Tarnowie w godz. 8 – 15 , I piętro pok. 13 i 14.

Umowy z uczniami spisywane będą na podstawie dokumentów wcześniej dostarczonych do biura Cechu ( osobiście lub na mail: tarcech@interia.pl ) :

– kwestionariusz osobowy pracownika młodocianego – załącznik do pobrania,

– kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

– kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia pracy w danym zawodzie, wystawionego na zakład pracy.

O przygotowanych umowach do podpisu pracownik Cechu powiadomi pracodawcę telefonicznie oraz ustali termin spisania umowy. Przy spisaniu umowy z pracownikiem młodocianym – uczniem, obecny powinien być rodzic lub opiekun prawny ucznia.

UWAGA:

Uczniowie , którzy w roku kalendarzowym 2024 nie ukończyli 15 – ego roku życia, przy spisywaniu umowy powinni przedstawić zaświadczenie wydane przez  Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Dla mieszkających na terenie Powiatu Tarnowskiego właściwą jest Poradnia Powiatowa – Tarnów, ul. Krzyska 17, tel. 14 627-29-59 lub jej filie w; Tarnowie, Żabnie, Wojniczu i Tuchowie. Dla mieszkających na terenie Tarnowa – Poradnia w Tarnowie, ul. Chyszowska 3 ( rejon dawnych Zakładów Mechanicznych),  tel. 14 655-99-96.

Przypominamy, że pracodawca-rzemieślnik przyjmujący do pracy młodocianego (ucznia) jest zobowiązany do zawiadomienia Wójta – Burmistrza właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia o zatrudnieniu tej osoby. Zawiadomienie to jest konieczne w postępowaniu o przyznanie dofinansowania po ukończeniu nauki przez ucznia i zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu czeladniczego. Zawiadomienie winno być złożone również w przypadku zmiany pracodawcy w  czasie cyklu nauczania ucznia ( zmiana zakładu szkolącego).

Przypominamy, że każdy pracodawca – rzemieślnik zrzeszony w Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie ma obowiązek spisywania umów o naukę zawodu w Cechu.

Załącznik do pobrania: