14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

Podstawowe informacje dla Rzemieślników zatrudniających pracowników młodocianych

 • Młodocianym jest osoba, która ukończyła lat 15, a nie przekroczyła lat 18.
 • Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych, może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.
 • Pracodawca obowiązany jest terminowo i w pełnej wysokości wypłacać wynagrodzenia, które na wniosek pracodawcy wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, może być częściowo refundowane przez OHP. Refundacji podlegają tylko koszty poniesione ( kwoty wydane ). Pracodawca obowiązany jest wydać pracownikowi młodocianemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.
 • Młodociany przed przystąpieniem do pracy podlega wstępnym badaniom lekarskim oraz badaniom profilaktycznym i kontrolnym w czasie zatrudnienia ( badania odpłatne na koszt pracodawcy ).
 • Pracownik młodociany jest zobowiązany dokształcać się do ukończenia 18 roku życia, a pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego od pracy, na czas potrzebny do udziału       w zajęciach szkolnych.
 • Czas pracy młodocianego w wieku do lat 16 nie może przekroczyć 6 godzin / dobę, a w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin / dobę. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w szkole, w wymiarze wynikającym z programu nauczania. W dniach odbywania nauki w szkole nie powinno się zatrudniać młodocianych przy pracach w zakładzie.
 • Młodocianemu przysługuje przerwa w pracy, w wymiarze 30 min. Wliczona do czasu pracy. Młodocianych nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej ( między 2100 – 700 ) . Młodocianych nie wolno zatrudniać przy pracach wzbronionych, których wykaz winien znajdować się w miejscu widocznym dla pracowników. Młodocianych należy zapoznać z „wykazem prac lekkich” ustalonego dla danego zawodu – stanowiska pracy.
 • Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godz. nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.
 • Młodociany po 6 miesiącach od rozpoczęcia pierwszej pracy uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 12 dni roboczych. Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu, pracodawca może na jego wniosek udzielić urlopu zaliczkowo, w okresie ferii szkolnych. Po roku pracy młodociany nabywa prawa do urlopu, w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy lat 18, wymiar urlopu wynosi tylko 20 dni roboczych. Pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego ( ucznia szkoły ) udzielić mu w okresie ferii szkolnych ( wakacji ) urlopu bezpłatnego  w wymiarze nie przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy.
 • Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem z pracownikiem młodocianym jest dopuszczalne w razie:
  –  nie wypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania środków wychowawczych,
  –  ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu,
  –  reorganizacji zakładu uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
  –  stwierdzenie nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie które odbywa przygotowanie    zawodowe / w okresie pierwszych miesięcy nauki /.
 • Przy zawieraniu i rozwiązywaniu z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy dotyczące umów o pracę zawartych na czas nie określony.
 • W przypadku, gdy młodociany w czasie trwania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego ukończy lat 18, nadal wobec niego mają zastosowanie przepisy dot. młodocianych, wyłącznie w zakładzie w którym uzyskał pełnoletniość.
 • Po zakończeniu praktycznej nauki zawodu młodociany zgodnie z umową winien przystąpić do egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej. Koszt egzaminu ponosi pracodawca.