14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

Dofinansowanie za wyszkolenie ucznia

Informujemy i przypominamy, że wniosek o dofinansowanie za wyszkolenie ucznia ( absolwenta ) należy składać w Urzędzie Miasta lub Gminy właściwy dla miejsca zamieszkania ucznia, w terminie 3-ch miesięcy od dnia zdania egzaminu czeladniczego.  Do wniosku należy dołączyć m. in. zaświadczenie o zdaniu egzaminu, które przesyła na właściwy adres pracodawcy Izba Rzemieślnicza. Wskazanym jest, aby kopie dokumentów składane jako załączniki do wniosku o wypłatę były potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez wnioskodawcę. Przed złożeniem wniosku prosimy o nawiązanie kontaktu z właściwym Urzędem Miasta lub Gminy, celem uzgodnienia wzoru druku i ustalenia koniecznych załączników.