14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych w okresie od 01.06.2024 r. do 31.08.2024 r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2024 r. wyniosło – 8.147,38 zł (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 358).

Okres

1.06.2024 r. – 31.08.2024 r.

nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia

651,79 zł

nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia

733,26 zł

nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia

814,74 zł

nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia w razie odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy

570,32 zł

Podstawa prawna: § 19 i § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne młodocianych

Wyszczególnienie Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób finansowania
płatnik ubezpieczony
(I rok) 651,79 zł emerytalne 63,61 zł 63,61 zł
rentowe 42,37 zł 9,78 zł
chorobowe 15,97 zł
wypadkowe x*)
562,43 zł zdrowotne 9,28**)
0,78***)
(II rok) 733,26 zł emerytalne 71,57 zł 71,57 zł
rentowe 47,66 zł 11,00 zł
chorobowe 17,96 zł
wypadkowe x*)
632,73 zł zdrowotne 21,35**)
12,85***)
(III rok) 814,74 zł emerytalne 79,52 zł 79,52 zł
rentowe 52,96 zł 12,22 zł
chorobowe 19,96 zł
wypadkowe x*)
703,04 zł zdrowotne 33,25**)
24,75***)
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy) 570,32 zł emerytalne 55,66 zł 55,66 zł
rentowe 37,07 zł 8,55 zł
chorobowe 13,97 zł
wypadkowe x*)
492,14 zł zdrowotne nie wystąpi**)
nie wystąpi***)

Uwagi:
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 740). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.
**) Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.
***) Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów (300 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.