Informujemy, że ze względów organizacyjnych Izba Rzemieślnicza prosi o składanie dokumentów w terminie do 31 maja 2021r. Wnioski można składać w Biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie, ul. Kopernika 7 lub bezpośrednio w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 32.
Druki wniosków o dopuszczenie do egzaminu, do pobrania w Biurze Cechu lub na stronie Izby Rzemieślniczej www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl - zakładka EDUKACJA ZAWODOWA. Do wniosku należy dołączyć:
1) egzemplarz umowy o pracę w celu nauki zawodu,
2) zaświadczenie potwierdzające odbywanie nauki zawodu wystawione przez pracodawcę i potwierdzone przez Cech (druki do pobrania w Cechu),
3) jeżeli nauka odbywała się w kilku kolejnych zakładach, należy dołączyć egzemplarze umów wraz ze świadectwami pracy z poszczególnych zakładów,
4) jeżeli nauka praktyczna odbywała się w warsztatach – pracowniach szkolnych, należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające okres nauki praktycznej,
5) 1 szt aktualnej fotografii w stroju galowym (format 35 x 45 mm) z czytelnym (wyraźnym) podpisem na odwrocie,
6) dowód wpłaty (oryginał) opłaty egzaminacyjnej z podanym imieniem i nazwiskiem ucznia. Od dnia 01.05.2021 roku opłata egzaminacyjna wynosi 724,00 zł od 1 ucznia. Koszt egzaminu ponosi pracodawca. Opłatę egzaminacyjną należy przekazać na konto Izby Rzemieślniczej w Tarnowie;
BSR Tarnów - numer konta: 73 8589 0006 0250 0925 1015 0001.

W przypadku rzemieślników biorących udział w Projekcie "CKZIU Edukator II" opłata za egzamin czeladniczy dla ucznia uczestniczącego w w/w projekcie wynosi:  72,40 zł.
Na życzenie mistrza – Izba Rzemieślnicza wystawia faktury – należy podać nr NIP.
7) uczniowie pobierający naukę teoretyczną w systemie pozaszkolnym winni dołączyć świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia  o ukończeniu kursu zawodowego lub oświadczenie mistrza szkolącego, że uczeń ma przygotowanie teoretyczne do egzaminu czeladniczego. Egzaminy odbywać się będą po zakończeniu praktycznej nauki zawodu (po 31 sierpnia). Egzamin składa się z dwóch etapów – części praktycznej i teoretycznej (pisemnej i ustnej). Do egzaminu praktycznego i teoretycznego kandydat zgłasza się z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym jego tożsamość. Mistrzów szkolących prosimy o przekazanie w/w i informacji uczniom i przypomnieniem im, że egzamin czeladniczy jest egzaminem państwowym i należy do niego przystąpić w odpowiednim stroju tj. odświętnym stroju szkolnym.