Organizacja egzaminów czeladniczych w 2022 roku – składanie dokumentów.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 44 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z póź. zm. ) od 2022 roku ukończenie szkoły w tym szkoły branżowej I stopnia, warunkuje uzyskanie przez ucznia pozytywnych ocen kwalifikacyjnych oraz przystąpienie  do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do ww. egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły. W związku […]

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych w okresie od 1.12.2021 r. do 28.02.2022 r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2021 r. wyniosło – 5.657,30 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 1044). Okres 1.12.2021 r. – 28.02.2022 r. I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 282,87 zł II […]

Kasy Fiskalne Online

Przypominamy o obowiązku stosowania kas fiskalnych – online , które są wprowadzane etapami od roku 2020. Już od 1.01.2020 roku używania kas fiskalnych online wymaga się od stacji benzynowych, warsztatów samochodowych, uwzględniając również wulkanizację. Natomiast od 1.01.2021 roku obowiązek używania kas fiskalnych online spoczywa na gastronomii i hotelarstwie, a od 1.07.2021 roku kasy fiskalne online będą wymagane dla następnych kategorii podatników świadczących usługi : […]

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania: od 1.09.2021 do 30.11.2021 Wynagrodzenie młodocianych Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2021 r. wyniosło – 5.504,52 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 730). Okres 1.09.2021 r. – 30.11.2021 r. I rok nauki – nie mniej niż […]

Podstawowe informacje dla Rzemieślników zatrudniających pracowników młodocianych

Młodocianym jest osoba, która ukończyła lat 15, a nie przekroczyła lat 18. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych, może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Pracodawca obowiązany jest terminowo i w pełnej wysokości wypłacać wynagrodzenia, które na wniosek pracodawcy wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, może być częściowo refundowane przez OHP. Refundacji podlegają tylko koszty poniesione ( kwoty wydane ). Pracodawca obowiązany jest wydać pracownikowi młodocianemu odzież i obuwie […]

Szkolenie BHP

Przypominamy,  że pracownicy młodociani przed przystąpieniem do pracy winni być przeszkoleni z zakresu BHP – wstępnie i stanowiskowo. Szkolenie wstępne mogą prowadzić  osoby posiadające kwalifikacje wymagane dla służb BHP. Szkolenie stanowiskowe przeprowadza pracodawca. Dla uczniów z zakładów zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie  szkolenie BHP organizowane jest w dniach 06 – 07 września 2021 roku o godz. 9,00 w budynku Cechu przy ul. Kopernika 7 w Tarnowie. […]

Dofinansowanie za wyszkolenie ucznia

Informujemy i przypominamy, że wniosek o dofinansowanie za wyszkolenie ucznia ( absolwenta ) należy składać w Urzędzie Miasta lub Gminy właściwy dla miejsca zamieszkania ucznia, w terminie 3-ch miesięcy od dnia zdania egzaminu czeladniczego.  Do wniosku należy dołączyć m. in. zaświadczenie o zdaniu egzaminu, które przesyła na właściwy adres pracodawcy Izba Rzemieślnicza. Wskazanym jest, aby kopie dokumentów składane jako załączniki do wniosku o wypłatę były potwierdzone […]

Zgłoszenie do Urzędu Miasta lub gminy zatrudnienia pracownika młodocianego (ucznia)

Pracodawcy, którzy zatrudnili pracowników młodocianych w celu nauki zawodu, winni zawiadomić o tym Urząd Miasta lub Gminy właściwy dla miejsca zamieszkania ucznia / młodocianego /. Jest to warunek konieczny do uzyskania dofinansowania po ukończeniu nauki i zdaniu przez ucznia egzaminu czeladniczego przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Tarnowie.

Strona internetowa Cechu

Przypominamy, że na głównej stronie internetowej Cechu – www.tarcech.pl.  w zakładce  “informacje” zamieszczane są bieżące informacje ważne dla działalności zakładów rzemieślniczych dotyczące prawa podatkowego, prawa pracy oraz ZUS o krótkim terminie ważności. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony.

Składki członkowskie dla członków Cechu w 2022 roku

Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie w dniu 15 czerwca 2021 rok działając zgodnie z § 17 Statutu,  podjęło Uchwałę nr 18,  w której postanowiło zmienić wysokość oraz ujednolicić sposób naliczania podstawowej składki członkowskiej dla Członków Cechu na rok 2022: 6 zł miesięcznie  –  od emerytów i rencistów nie zatrudniających pracowników, 20 zł miesięcznie  –  od rzemieślników  – Członków Cechu prowadzących […]