Szkolenie okresowe BHP

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 października 2023 roku o godz. 9,00 w budynku Cechu przy ul. Kopernika 7 w Tarnowie, organizujemy szkolenie okresowe BHP skierowane do pracowników młodocianych oraz pozostałych pracowników zatrudnionych w Zakładach Rzemieślniczych zrzeszonych w naszym Cechu. Koszty uczestnictwa w szkoleniu  wzorem lat ubiegłych będą częściowo odpłatne na zasadach wpłaty dodatkowej składki  członkowskiej w wysokości: 50,00 zł,– za jednego zgłoszonego uczestnika szkolenia. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zgłaszanie […]

Wysokość wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych w okresie od 1.09.2023 r. do 30.11.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania od  1 .09. 2023 r.  obowiązują wyższe wskaźniki procentowe naliczania wynagrodzeń. Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu […]

Spisywanie umów praktycznej nauki zawodu

Uprzejmie informujemy, że spisywanie umów o pracę w celu nauki zawodu na rok szkolny 2023/2024 odbywać się będzie w terminie od 01 do 31 sierpnia 2023 roku. Umowy z uczniami spisywane będą na podstawie dokumentów wcześniej dostarczonych do biura Cechu ( osobiście lub na mail: tarcech@interia.pl ). Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie internetowej Cechu w zakładce – EDUKACJA – Spisywanie umów praktycznej nauki zawodu. ZAPRASZAMY !!!

Szkolenie wstępne BHP

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05 września 2023 roku ( wtorek ) w budynku Cechu przy ul. Kopernika 7 w Tarnowie zorganizowane będzie szkolenie wstępne BHP  dla uczniów – pracowników młodocianych z zakładów rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie. Szkolenie przeprowadzone zostanie w dwóch grupach szkoleniowych: I grupa o godz. 8,30 II grupa o godz. 12,00 Uczniowie zostaną przypisani do odpowiedniej grupy podczas spisywania umów o pracę. Zgłoszenia uczniów […]

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych w okresie od 1.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2023 r. wyniosło : 7 124,26 zł. Okres 1.06.2023 r. – 31.08.2023 r. I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 356,21 zł II rok […]

Organizacja egzaminów czeladniczych w 2023 roku – składanie dokumentów.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 44q Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z póź. zm. ) ukończenie szkoły w tym szkoły branżowej I stopnia jest uwarunkowane uzyskaniem przez ucznia pozytywnych ocen kwalifikacyjnych oraz przystąpieniem  do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły. W związku z powyższym Izba […]

Składki członkowskie dla członków Cechu w 2023 roku

Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie w dniu 07 czerwca 2022 rok działając zgodnie z § 17 Statutu  podjęło Uchwałę nr 14,  w której postanowiono zmienić wysokość podstawowej składki członkowskiej dla Członków Cechu na rok 2023. W związku z powyższym składki członkowskie od 01.01.2023 roku będą wynosić: 6 zł miesięcznie  –  od emerytów i rencistów nie zatrudniających pracowników, 28 zł miesięcznie  –  od […]

Składki członkowskie dla członków Cechu w 2022 roku

Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie w dniu 15 czerwca 2021 rok działając zgodnie z § 17 Statutu,  podjęło Uchwałę nr 18,  w której postanowiło zmienić wysokość oraz ujednolicić sposób naliczania podstawowej składki członkowskiej dla Członków Cechu na rok 2022: 6 zł miesięcznie  –  od emerytów i rencistów nie zatrudniających pracowników, 20 zł miesięcznie  –  od rzemieślników  – Członków Cechu prowadzących […]

Podstawowe informacje dla Rzemieślników zatrudniających pracowników młodocianych

Młodocianym jest osoba, która ukończyła lat 15, a nie przekroczyła lat 18. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych, może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Pracodawca obowiązany jest terminowo i w pełnej wysokości wypłacać wynagrodzenia, które na wniosek pracodawcy wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, może być częściowo refundowane przez OHP. Refundacji podlegają tylko koszty poniesione ( kwoty wydane ). Pracodawca obowiązany jest wydać pracownikowi młodocianemu odzież i obuwie […]

Dofinansowanie za wyszkolenie ucznia

Informujemy i przypominamy, że wniosek o dofinansowanie za wyszkolenie ucznia ( absolwenta ) należy składać w Urzędzie Miasta lub Gminy właściwy dla miejsca zamieszkania ucznia, w terminie 3-ch miesięcy od dnia zdania egzaminu czeladniczego.  Do wniosku należy dołączyć m. in. zaświadczenie o zdaniu egzaminu, które przesyła na właściwy adres pracodawcy Izba Rzemieślnicza. Wskazanym jest, aby kopie dokumentów składane jako załączniki do wniosku o wypłatę były potwierdzone […]