14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych w okresie od 1.06.2022 r. do 31.08.2022 r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2022 r. wyniosło – 6.235,22 zł.

Okres 1.06.2022 r. – 31.08.2022 r.
I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 311,76 zł
II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 374,11 zł
III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 436,47 zł
przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 249,41 zł

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).
Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób finansowania
płatnik ubezpieczony
311,76 zł
(I rok nauki)
emerytalne 30,43 zł 30,43 zł
rentowe 20,26 zł 4,68 zł
chorobowe 7,64 zł
wypadkowe x*)
374,11 zł
(II rok nauki)
emerytalne 36,51 zł 36,51 zł
rentowe 24,32 zł 5,61 zł
chorobowe 9,17 zł
wypadkowe x*)
436,47 zł
(III rok nauki)
emerytalne 42,60 zł 42,60 zł
rentowe 28,37 zł 6,55 zł
chorobowe 10,69 zł
wypadkowe x*)
249,41 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)
emerytalne 24,34 zł 24,34 zł
rentowe 16,21 zł 3,74 zł
chorobowe 6,11 zł
wypadkowe x*)

Uwaga:
*)
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757 ze zm.).