14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych w okresie od 1.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2023 r. wyniosło : 7 124,26 zł.

Okres 1.06.2023 r. – 31.08.2023 r.
I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 356,21 zł
II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 427,46 zł
III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 498,70 zł
przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 284,97 zł

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób finansowania
płatnik ubezpieczony
356,21 zł
(I rok nauki)
emerytalne 34,77 zł 34,77 zł
rentowe 23,15 zł 5,34 zł
chorobowe 8,73 zł
wypadkowe x*)
427,46 zł
(II rok nauki)
emerytalne 41,72 zł 41,72 zł
rentowe 27,78 zł 6,41 zł
chorobowe 10,47 zł
wypadkowe x*)
498,70 zł
(III rok nauki)
emerytalne 48,67 zł 48,67 zł
rentowe 32,42 zł 7,48 zł
chorobowe 12,22 zł
wypadkowe x*)
284,97 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)
emerytalne 27,81 zł 27,81 zł
rentowe 18,52 zł 4,27 zł
chorobowe 6,98 zł
wypadkowe x*)

Uwaga:
*)
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 740).