Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych w okresie od 1.03.2023 r. do 31.05.2023 r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2022 r. wyniosło – 6 733,49 zł. Okres 1.03.2023 r. – 31.05.2023 r. I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 336,67 zł II […]