Organizacja egzaminów czeladniczych w 2022 roku – składanie dokumentów.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 44 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z póź. zm. ) od 2022 roku ukończenie szkoły w tym szkoły branżowej I stopnia, warunkuje uzyskanie przez ucznia pozytywnych ocen kwalifikacyjnych oraz przystąpienie  do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do ww. egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły. W związku […]