14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania: od 1.09.2021 do 30.11.2021

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2021 r. wyniosło – 5.504,52 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 730).

Okres 1.09.2021 r. – 30.11.2021 r.
I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 275,23 zł
II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 330,27 zł
III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 385,32 zł
przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 220,18 zł

 

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

 

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

 

Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób finansowania
płatnik ubezpieczony
275,23 zł
(I rok nauki)
emerytalne 26,86 zł 26,86 zł
rentowe 17,89 zł 4,13 zł
chorobowe 6,74 zł
wypadkowe x*)
330,27 zł
(II rok nauki)
emerytalne 32,23 zł 32,23 zł
rentowe 21,47 zł 4,95 zł
chorobowe 8,09 zł
wypadkowe x*)
385,32 zł
(III rok nauki)
emerytalne 37,61 zł 37,61 zł
rentowe 25,05 zł 5,78 zł
chorobowe 9,44 zł
wypadkowe x*)
220,18 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)
emerytalne 21,49 zł 21,49 zł
rentowe 14,31 zł 3,30 zł
chorobowe 5,39 zł
wypadkowe x*)

Uwaga:

*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.