14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych w okresie od 1.12.2021 r. do 28.02.2022 r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2021 r. wyniosło – 5.657,30 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 1044).

Okres 1.12.2021 r. – 28.02.2022 r.
I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 282,87 zł
II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 339,44 zł
III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 396,01 zł
przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 226,29 zł

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

 

Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób finansowania
płatnik ubezpieczony
282,87 zł
(I rok nauki)
emerytalne 27,61 zł 27,61 zł
rentowe 18,39 zł 4,24 zł
chorobowe 6,93 zł
wypadkowe x*)
339,44 zł
(II rok nauki)
emerytalne 33,13 zł 33,13 zł
rentowe 22,06 zł 5,09 zł
chorobowe 8,32 zł
wypadkowe x*)
396,01 zł
(III rok nauki)
emerytalne 38,65 zł 38,65 zł
rentowe 25,74 zł 5,94 zł
chorobowe 9,70 zł
wypadkowe x*)
226,29 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)
emerytalne 22,09 zł 22,09 zł
rentowe 14,71 zł 3,39 zł
chorobowe 5,54 zł
wypadkowe x*)

Uwaga:
*)
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.