- reprezentowanie członków wobec władz i administracji państwowej, samorządu terytorialnego, sądów, urzędów oraz innych instytucji w tym kościelnych i świeckich,
- udzielanie członkom  porad i instruktażu, a także informacji i pomocy organizacyjnej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu,
- udzielanie informacji i wyjaśnień z zakresu spraw prawnych, podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych,
- udzielanie informacji i wyjaśnień z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez rzemieślników i pracowników rzemiosła,
-udzielanie informacji, spisywanie umów o pracę  i nadzór w przedmiocie zatrudnienia pracowników młodocianych zatrudnionych w zrzeszonych zakładach rzemieślniczych w celu nauki zawodu,
- udzielanie członkom Cechu pomocy przy sporządzaniu rozliczeń podatkowych, ubezpieczeń społecznych, wniosków refundacyjnych, wniosków o wypłatę dofinansowania za wyszkolonych uczniów,
- w ramach udzielonego przez członków Cechu upoważnienia - przekazywanie w systemie elektronicznym dokumentacji ZUS, GUS i podatkowej
- udzielanie pomocy i instruktaży, prowadzenie szkoleń z zakresu BHP i p. poż.,
- współdziałanie z władzami szkolnymi szkół zawodowych w przedmiocie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych (uczniów)
- rozpatrywanie skarg na działalność członków Cechu,
- współdziałanie ze specjalistycznymi jednostkami szkoleniowymi w zakresie przeprowadzania  szkoleń w celu uzyskania uprawnień niezbędnych przy prowadzonej działalności rzemieślniczej,
- organizowanie działalności kulturalnej i rekreacji dla rzemieślników, członków ich rodzin oraz pracowników rzemiosła w celu integracji środowiskowej,
-prowadzenie bieżącej informacji o zmianach w przepisach określających zasady prowadzenia działalności rzemieślniczej.