Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania: od 1.09.2021 do 30.11.2021

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2021 r. wyniosło - 5.504,52 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 730).

Okres

1.09.2021 r. - 30.11.2021 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

275,23 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

330,27 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

385,32 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

220,18 zł

 

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

 

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

 

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

275,23 zł
(I rok nauki)

emerytalne

26,86 zł

26,86 zł

rentowe

17,89 zł

4,13 zł

chorobowe

-

6,74 zł

wypadkowe

x*)

-

330,27 zł
(II rok nauki)

emerytalne

32,23 zł

32,23 zł

rentowe

21,47 zł

4,95 zł

chorobowe

-

8,09 zł

wypadkowe

x*)

-

385,32 zł
(III rok nauki)

emerytalne

37,61 zł

37,61 zł

rentowe

25,05 zł

5,78 zł

chorobowe

-

9,44 zł

wypadkowe

x*)

-

220,18 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

emerytalne

21,49 zł

21,49 zł

rentowe

14,31 zł

3,30 zł

chorobowe

-

5,39 zł

wypadkowe

x*)

-

Uwaga:

*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.
 
 

SPISYWANIE UMÓW

O PRACĘ W CELU NAUKI ZAWODU Z PRACOWNIKAMI MŁODOCIANYMI (UCZNIAMI)

odbywać się będzie w okresie od 19 lipca do 31 sierpnia 2021 r.

Do spisania umowy o pracę w celu nauki zawodu należy przedłożyć kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; zaświadczenie lekarskie stwierdzające,         że stan zdrowia ucznia pozwala na podjęcie pracy – nauki w danym zawodzie; nr pesel ucznia. Przy spisywaniu umowy powinien być obecny rodzic lub opiekun prawny ucznia. 

Umowy można spisywać w okresie wakacji od 19 lipca do 31 sierpnia 2021 roku, przyjmowanie stron w godz. 8 - 15.

W celu usprawnienia obsługi, termin spisywania umowy można ustalić telefonicznie z pracownikiem biura Cechu.

Uczniowie , którzy nie ukończyli 15 roku życia, przed 1 września 2021 roku przy spisywaniu umowy powinni przedstawić zaświadczenie wydane przez  Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Dla mieszkających na terenie Powiatu Tarnowskiego właściwą jest Poradnia powiatowa – Tarnów, ul. Krzyska 17, tel. 14 627-29-59 lub jej filie w; Tarnowie, Żabnie i Wojniczu. Dla mieszkających na terenie Tarnowa – Poradnia w Tarnowie, ul. Chyszowska 3 ( rejon Zakładów Mechanicznych),  tel. 14 655-99-96. Przypominamy, że pracodawca-rzemieślnik przyjmujący do pracy młodocianego (ucznia) jest zobowiązany do zawiadomienia Wójta – Burmistrza właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia o zatrudnieniu tej osoby. Zawiadomienie to jest konieczne w postępowaniu     o przyznanie dofinansowania po ukończeniu nauki i zdania egzaminu czeladniczego przez ucznia. Zawiadomienie winno być złożone również w przypadku zmiany pracodawcy w  czasie cyklu nauczania ucznia ( zmiana zakładu szkolącego).

Przypominamy, że każdy pracodawca - rzemieślnik zrzeszony w Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie ma obowiązek spisywania umów o naukę zawodu w Cechu.

 


KASY FISKALNE ONLINE

Przypominamy o obowiązku stosowania kas fiskalnych – online , które są wprowadzane etapami od roku 2020.  

Już od 1.01.2020 roku używania kas fiskalnych online wymaga się od stacji benzynowych, warsztatów samochodowych, uwzględniając również wulkanizację.

Natomiast od 1.01.2021 roku obowiązek używania kas fiskalnych online spoczywa na gastronomii i hotelarstwie, a od 1.07.2021 roku kasy fiskalne online będą wymagane dla następnych kategorii podatników świadczących usługi : fryzjerskie,  kosmetyczne,  kosmetologiczne, budowlane, lekarskie, stomatologiczne, prawnicze, siłownie oraz kluby fitness.


POMOC DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Możliwość otrzymania od jednego do maksymalnie pięciu świadczeń postojowych.

Od 4 maja 2021 roku przedsiębiorcy z określonych branż mogą występować o zwolnienie z opłacania składek za m-c marzec i kwiecień 2021 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nadal będzie można uzyskać zwolnienia za grudzień 2020 r., styczeń, a także za luty 2021 r. jeżeli będą spełnione nowe określone warunki. Takie zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, które weszło  życie 4 maja 2021 r.

"Zgodnie z przepisami z pomocy będą mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19. To 46 branż, które już wcześniej otrzymały pomoc oraz 17 kolejnych rodzajów działalności, w tym: salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych". O wsparcie mogą wystąpić przedsiębiorcy, którzy działali przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu.

Przedsiębiorcy uzyskają zwolnienie ze składek także za marzec i kwiecień lub sam kwiecień. Wnioski w tej sprawie mogą składać od 4 maja - przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom, które zanotowały spadek przychodu o co najmniej 40 proc. Ten warunek weryfikuje się, porównując przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego, albo z lutego 2020 r., albo z września 2020 r. Nowością jest możliwość porównania przychodu do sytuacji z lutego 2020 roku, czyli okresu sprzed pandemii.

Żeby otrzymać zwolnienie ze składek także za m-c marzec i kwiecień, przedsiębiorca musi złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS do końca czerwca. Jeśli firma ma obowiązek samodzielnego sporządzania dokumentacji rozliczeniowej, to w tym terminie musi dostarczyć również dokumenty rozliczeniowe za m-c marzec                 i kwiecień. Przedsiębiorcy, którzy zdążyli już opłacić składki za te miesiące, będą mogli uzyskać ich zwrot.

Rozporządzenie z 16 kwietnia wprowadza także zmiany w świadczeniu postojowym.

Przedsiębiorcy z określonych branż mogą otrzymać świadczenie postojowe od jednego maksymalnie do pięciu razy, przy czym liczba możliwych do otrzymania świadczeń jest pomniejszana o już otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń (tj. z 19 grudnia 2020 r. i 26 lutego 2021 r.).

Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.(PAP)